OVER MIJ

In mijn kinderjaren en als adolescent heb ik veel getekend, geschilderd en geknutseld. De opleiding reclame- en presentatietechnieken van MTS St. Lucas in Boxtel (Nederland) was dan ook een logische stap. Na deze opleiding heb ik gewerkt als vormgever/dtp-er bij verschillende reclamebureaus en werkte ik vaak parttime voor een bureau en parttime als freelance grafisch vormgever.

Veel van mijn creativiteit kon ik kwijt in mijn werk, maar de behoefte werd steeds sterker om mezelf te ontplooien en vrij werk te maken dat echt vanuit mezelf komt. Ik heb veel schilderlessen gevolgd bij beeldend kunstenaars om nieuwe materialen en technieken te leren toepassen en zijn of haar kijk op het schilderen te leren. Bezig zijn met verf, kleur, vorm en compostitie gaf mij de mogelijkheid om gedachten en gevoelens te uiten.

Sinds twee jaar maak ik steeds meer fotobewerkingen. Hierin ben ik een autodidact, door veelvuldig te experimenteren ben ik tot een nieuwe beeldtaal gekomen. Ik maak afbeeldingen met eigengemaakte foto’s die ik in de nabije omgeving maak.

Ik maak een soort van collages waarin ook regelmatig mijn schilderijen zijn verwerkt. Net al bij mijn schilderijen is de natuur de belangrijkste inspiratiebron. Maar ook wordt mijn creativiteit gevoed door een mooi lied, kunst kijken, een foto en contact met mede-creatievelingen. Dit is een constante vloed van indrukken en gevoelens die nooit stopt.

Ik ben een hoog sensitief persoon en heb rust nodig om te creëren. Die rust vind ik in de natuur waar mij de details altijd opvallen. In mijn werk vergroot ik deze details uit en geef ze een hoofdrol. Ik geef het detail meerwaarde door het te isoleren van de natuurlijke omgeving en te plaatsen in mijn realiteit, mijn innerlijke en kleurrijke wereld wordt zichtbaar voor de kijker.

De creatieve energie, de intuïtie, het gevoel, de foto zelf en de toegevoegde kleur geeft het uiteindelijke kunstwerk een eigen leven.

Elz van Betuw, juli 2022

 

In my childhood and as an adolescent I drew, painted and tinkered a lot. The education in advertising and presentation techniques at MTS St. Lucas in Boxtel (Netherlands) was therefore a logical step. After this education I worked as a designer/dtp-er at various advertising agencies and I often worked part-time for an agency and part-time as a freelance graphic designer.

I used a lot of my creativity in my work, but the need to develop myself and to make free work that really comes from within myself became increasingly stronger. I have taken many painting lessons with visual artists to learn to apply new materials and techniques and to learn his or her view of painting. Working with paint, color, shape and composition gave me the opportunity to express thoughts and feelings.

Since two years I make more and more photo edits. In this I am an autodidact, through frequent experiments I have come to a new visual language. I make images with homemade photos that I take in the vicinity.

I make a kind of collages in which my paintings are regularly incorporated. As with my paintings, nature is the main source of inspiration. But my creativity is also fed by a beautiful song, looking at art, a photo and contact with fellow creatives. This is a constant flood of impressions and feelings that never stops.

I am a highly sensitive person and need calm to create. I find that peace in nature where the details always stand out to me. In my work I magnify these details and give them a leading role. I add value to the detail by isolating it from the natural environment and placing it in my reality, my inner and colorful world becomes visible to the viewer.

The creative energy, the intuition, the feeling, the photo itself and the added color give the final artwork a life of its own.

Elz van Betuw, July 2022

 

 

 

LinkedIn